Vrijblijvend advies : 023 - 234 0420

Privacybeleid

Bescherming van je persoonsgegevens
Bij First Serve Fiscaal vinden wij jouw privacy heel belangrijk. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. First Serve Fiscaal neemt hierbij de wettelijke vereisten die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens in acht.

Met dit privacy statement word je onder andere geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens door First Serve Fiscaal, welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doelen en welke rechten je hebt.

Gebruik van je persoonsgegevens
First Serve Fiscaal gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– IBAN
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en
telefonisch

First Serve Fiscaal verwerkt ook enkele bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:
– Burgerservicenummer (BSN)
– Financiële gegevens in de ruimste zin

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

First Serve Fiscaal verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om administratieve, financiële en fiscale diensten, in de ruimste zin, aan jou te
kunnen leveren.
– Om jou te kunnen informeren over onze producten en/of diensten.
– Om jou te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze diensten aan jou
te kunnen leveren.

First Serve Fiscaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of omdat wij op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn om bij de uitvoering van onze werkzaamheden zorg te dragen voor voldoende dossiervorming.

Geautomatiseerde besluitvorming
First Serve Fiscaal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van First Serve Fiscaal) tussen zit. We bewaren de door jou aangeleverde persoonsgegevens wel in geautomatiseerde systemen. Wil je weten in welke computerprogramma’s of -systemen jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd, neem dan contact met ons op via info@firstservefiscaal.nl.

Bewaartermijn
First Serve Fiscaal zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Cookies of vergelijkbare technieken
First Serve Fiscaal maakt gebruik van functionele, analytische, tracking cookies en social media plug-in cookies. Wij gebruiken cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij jou al geïnformeerd over deze cookies en hebben we om toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Het delen van gegevens met derden
First Serve Fiscaal deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven en organisaties die gegevens voor onze cliënten verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van cliënten. First Serve Fiscaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt First Serve Fiscaal jouw persoonsgegevens aan andere derden uitsluitend na jouw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
First Serve Fiscaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op met via info@firstservefiscaal.nl

Wijziging van deze verklaring
First Serve Fiscaal kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen indien wijziging in haar beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geeft. Wij raden jou aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Welke rechten heb je?
Recht op inzage
Je kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens en om de informatie in dit privacy statement te ontvangen. Na ontvangst van jouw verzoek zal de verwerkingsverantwoordelijke een kopie van jouw persoonsgegevens geven. Als je om overige kopieën vraagt, kan de verwerkingsverantwoordelijke een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, bij jou in rekening brengen.

Recht op rectificatie
Je kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken onverwijld jouw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Door het toezenden van bijvoorbeeld een aanvullende verklaring kun je jouw onvolledige persoonsgegevens volledig maken. De doeleinden, zoals opgenomen in dit privacy statement, worden hierbij weer in acht worden genomen.

Recht op verwijdering
Je kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken jouw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen.
Daarnaast is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat je jouw toestemming tot verwerking van jouw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking ervan of als jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking
Je hebt het recht de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen worden verwerkt. Je hebt dit recht als je de juistheid van jouw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en je beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als je jouw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en de verwerkingsverantwoordelijke deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking. Als je een beperking van de verwerking hebt verkregen, mag First Serve Fiscaal jouw persoonsgegevens niet meer verwerken. Jouw persoonsgegevens mogen dan slechts nog worden opgeslagen. Indien je een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens hebt verkregen, word je door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht op het overdragen van gegevens
Je hebt het recht dat je de persoonsgegevens, die je aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt, zodat je deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven. Als het technisch mogelijk is, heb je ook het recht dat jouw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden verstuurd.

Recht op het maken van bezwaar
Je hebt te allen tijden het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer je bezwaar hebt gemaakt, worden jouw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wil je een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van jouw persoonsgegevens indienen of wil je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kun je je richten tot First Serve Fiscaal via
e-mailadres: info@firstservefiscaal.nl.

Indien jouw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of indien de verwerking ervan is beperkt, stelt de verwerkingsverantwoordelijke de ontvangers van jouw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

Klacht
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je contact met ons opnemen via e-mailadres: info@firstservefiscaal.nl. Kom je er met ons niet uit, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen
First Serve Fiscaal mag dit privacy statement aanpassen. De meest actuele versie van het privacy statement staat gepubliceerd op onze website.

Tot slot
Mocht je nog vragen hebben over ons privacy beleid dan kun je contact met ons opnemen via info@firstservefiscaal.nl

Scroll naar boven